opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Logistyka i Spedycja - studia dla nauczycieli
drukuj

Logistyka i Spedycja - studia dla nauczycieli

PROGRAM STUDIÓW DOSTOSOWANY DO NOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH I TREŚCI PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KWALIFIKACJI.

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach:

  • Technik spedytor
  • Technik logistyk

Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe i obejmuje treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach A28, A29, A30, A31 i A32 oraz w efektach wspólnych dla kwalifikacji.

Logistyka i Spedycja - studia dla nauczycieli

Dzięki takiej konstrukcji programu studiów oraz zawartych w nim szczegółowych treściach kształcenia odpowiadających poszczególnym kwalifikacjom w zawodzie, absolwenci będą mieli ułatwione zadanie przygotowania się do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

W programie uwzględniono również oddzielny moduł dydaktyczny w liczbie 60. godzin zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r.). W okresie studiów słuchacze odbywają praktykę w liczbie 60. godzin.

Program studiów uzupełniają treści kształcenia wzbogacające wiedzę i umiejętności dydaktyczne nauczycieli, które nie zostały uwzględnione w kwalifikacjach zawodowych, a niezbędne do ukształtowania sylwetki zawodowej technika spedytora i technika logistyka. Zostaną one przekazane słuchaczom w postaci wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych oraz wizyt studialnych w przedsiębiorstwach logistycznych, podczas których uczestnicy studiów będą mieli możliwość zapoznania się z praktyczną stroną zawodu spedytora i logistyka.

Kadra dydaktyczna

Słuchacze mają unikalną możliwość odbycia studiów, których program nie tylko odpowiada treściom kształcenia wymienionym w poszczególnych kwalifikacjach, ale został dostosowany do układu i treści nowych podręczników dla uczniów opracowanych dla poszczególnych kwalifikacji i wydanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

Ich autorami są wykładowcy Wyższej Szkoły Logistyki i Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych z współpracujących z Wyższą Szkołą Logistyki ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Autorzy podręczników do poszczególnych kwalifikacji stanowią trzon wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Dlaczego studia podyplomowe w WSL?

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli 
  • Znamy i rozwiązujemy problemy nauczycieli logistyki z całej Polski - organizujemy coroczne Forum Nauczycielskie
  • Współpracujemy z ponad 200 technikami logistycznymi i technikami spedycyjnymi
  • Integrujemy nauczycieli logistyki z całej Polski
  • Realizujemy szereg projektów skierowanych do szkół średnich
  • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczna
  • Wsparcia merytorycznego udziela Instytut Logistyki i Magazynowania

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)